Verkoopsvoorwaarden

 1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden
  1. De bestelling en verkoop van producten via www.biogroei.be en www.biogroei.nl vindt plaats vanuit de maatschappelijke zetel van Biogroei Bvba, gelegen in de Tiensesteenweg 341 - V1, 3010 Leuven, België met als BTW nummer BE 0650.847.036 hierna de 'verkoper' genoemd. www.biogroei.be en www.biogroei.nl worden hierna 'de website' genoemd.
  2. Onder "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de website www.biogroei.be, evenals elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die telefonisch, schriftelijk of per e-mail een bestelling plaatst, al dan niet na bezoek van onze website of webshop.
  3. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.biogroei.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.
  4. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
  5. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

 2. Tot standkoming van de overeenkomst
  1. Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsmail op de hoogte stelt.
  2. De ontvangst van het bevestigingsmail door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.
  3. Blijkt na het bevestigingsschrijven van de verkoper, dat een product niet leverbaar is volgens de verzendregeling vermeldt op de website-omwille van productieproblemen of andere problemen- behoudt de verkoper zich het recht de bestelling met een week vertraging te verzenden zonder dat de verkoper hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd is.
  4. Blijkt na het bevestigingsschrijven van de verkoper, een product omwille van overmacht, productieproblemen of andere problemen langere tijd (meer dan 2 weken) niet leverbaar is, kan de koper zijn bestelling annuleren en moet de verkoper de betaalde sommen terugbetalen, doch echter zonder dat hij hiervoor enige bijkomende schadevergoeding verschuldigd is.

 3. Prijzen
  1. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro inclusief BTW. Indien verzendingskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij de afrekening nadat u uw adres hebt ingegeven en gekozen hebt om het product te laten verzenden.
  2. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
  3. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.
  4. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsmail.
  5. De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot standkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.
  6. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
  7. De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

 4. Betaling
  1. Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er twee betalingsmogelijkheden voorzien: overschrijving en electronische betalingsmogelijkheden. Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.
  2. Betaal je elektronisch, dan komt het bedrag onmiddellijk op onze rekening. Betaal je met overschrijving, houdt er dan rekening mee dat dit enkele dagen in beslag kan nemen waardoor de verzending van je bestelling mogelijks verschuift naar de daaropvolgende week. Kijk voor concrete informatie bij 'verzendingen'.
  3. De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het onveilig, foutief of nalatig gebruik van de webshop door de koper zelf, noch voor gebeurlijke schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem, behoudens grove schuld of opzet vanwege de verkoper, zijn aangestelden of lasthebbers.
  4. De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming.

 5. Levering
  1. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres). De koper is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van het leveringsadres. Indien omwille van onjuiste adresgegevens een levering niet toekomt, kan de verkoper hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
  2. De producten worden verzonden volgens de verzendregeling vermeld op de website. Hierdoor weet de koper wanneer de bestelling bij hem zal toekomen. Voor meer conrete informatie, lees zeker bij 'verzending en afhaling'. Mocht een product niet voorradig zijn, verschuift de verzending naar de daaropvolgende week. De koper zal hiervan op de hoogte gesteld worden.
  3. De koper zorgt ervoor dat hij de bestelling van levende producten die als pakjes verzonden worden, direct in ontvangst kan nemen. De zendingen in enveloppen kunnen in de brievenbus en worden hieruit door de koper zo snel mogelijk verwijderd. Producten die laattijdig door de koper worden afgehaald op de post of laattijdig uit de brievenbus worden gehaald en daardoor kwaliteitsverlies hebben geleden, kunnen niet verhaald worden op de verkoper. De koper is hiervoor uitsluitend verantwoordelijk.
  4. Kunnen producten niet worden verstuurd omwille van poststakingen of andere gevallen van overmacht, zullen de verzendingen verschuiven naar de daaropvolgende week zonder dat hiervoor schadevergoeding kan gevorderd worden ten aanzien van de verkoper.
  5. Werden de bestelde goederen niet binnen de 14 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper.
   Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de ontvangen betaling terugbetalen.
  6. De koper draagt zelf het risico van verzending. Ingeval van verlies, beschadiging of laattijdig toekomen van de verzendkoerier, kan de verkoper hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De koper kan hiervoor geen schadevergoeding vorderen bij de verkoper.

 6. Privacy
  1. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verkoper en bewaard in een bestand om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen.
  2. De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

   Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
  3. De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

 7. Verzakingsrecht
  1. Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.
  2. Het verzakingsrecht geldt niet voor al onze levende producten gezien hun korte levensduur. Voor de andere producten geldt het verzakingsrecht wel. Klanten die een product wensen te verzaken, dienen binnen de 14 dagen na levering contact op te nemen met Biogroei Bvba en binnen dezelfde termijn het product in de originele verpakking terug zenden naar Biogroei bvba, Tiensesteenweg 341 V-1, 3010 Leuven, België. De terugzending is ten koste van de koper.
  3. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
  4. Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen.

 8. Aansprakelijkheidsbeperking
  1. De goederen worden als aanvaard beschouwd tenzij de koper een klacht uit binnen 12 u na ontvangst van de goederen via e-mail, uiteraard alvorens de goederen in gebruik worden genomen.
  2. Tussen het tijdstip van de levering en het tijdstip van het uitzetten, is de koper verplicht de goederen onder de juiste omstandigheden te bewaren zodat er geen schade wordt berokkend aan de geleverde goederen.
  3. Biogroei Bvba is niet aansprakelijk voor schade aangericht door hommels en biologische bestrijders en dit zowel aan personen, dieren als gewassen, al dan niet eigendom van de koper. Biogroei Bvba is evenmin aansprakelijk ten aanzien van personen die overgevoelig zijn aan bijen-, hommels- of wespensteken.
  4. Gezien het resultaat van de bestuiving en de bestrijding kan afhangen van talrijke factoren vreemd aan de bestuiving, respectievelijk de bestrijding, is Biogroei Bvba in de onmogelijkheid om het eindresultaat te waarborgen. Het risico van de onvoldoende bestuiving, respectievelijk bestrijding is dus geheel voor rekening van de koper. De koper kan hiervoor geen beroep doen op schadeloosstelling ten aanzien van Biogroei Bvba.

 9. Toepasselijk recht
  1. De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
  2. Beide partijen gaan akkoord de geschillen, welke uit deze overeenkomst zouden kunnen voortvloeien, in der minne te schikken. Mochten zij in hun pogingen falen, zijn alleen de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.