Aanleg en onderhoud van gazons
Gazon

Eerst en vooral: een gazon aanleggen, is eigenlijk onnatuurlijk. Nergens in de natuur zien we groene, kortgeschoren gazons. Heel lang geleden – bronnen spreken al van de 12de eeuw- werden gazons aangelegd bij kloosters. Doorheen de eeuwen hebben we geleerd dat een mooi gazon bij een huis hoort. Deze overtuiging zit diep ingebakken en daar hebben we veel geld voor over.

In deze tijd, waar iedereen het heeft over verlies aan biodiversiteit en de mensheid bezig is zichzelf te vernietigen, is het misschien de moment om eerst even na te denken of je wel mee wilt in deze tredmolen. Je zou ook kunnen kiezen voor een groene weide die je regelmatig maait. Dan heb je niet de neiging om te gaan bemesten en geeft het niet dat er onkruiden of mossen groeien maar heb je wel even goed een groen, mals tapijt!

Heeft het gazon in de klassieke zin voor jou een echte meerwaarde? Dan willen we je graag helpen om dit op een duurzame manier aan te leggen, wat meteen inhoudt dat je een sterker grasveld gaat creëren dan met de klassieke aanpak.

Braakliggend terrein

Braakliggend terrein onkruidvrij maken

Misschien is de bodem volledig begroeid met onkruid of staan er wilde grassen? Zo vlug een bodem bloot ligt in de natuur, komen er pioniersplanten op groeien. Dit zijn meestal planten met diepe wortels en grote bladeren die zich snel verspreiden over het gebied. We noemen het dan onkruid. In dergelijk geval moet je eerst het terrein onkruidvrij maken. Als je dit op een duurzame manier wilt aanpakken, vraagt dit tijd.

De meest ecologische manier is het onkruid uitspitten. Als dit onmogelijk is kan je het perceel vol dik karton leggen dat elkaar goed overlapt zodat er geen licht meer op de bodem valt. Erbovenop leg je takken (snoeihout) of stro zodat het niet kan weg waaien. Afhankelijk van welk onkruid er op je terrein groeit, laat je het karton 6 maanden tot 2 jaar liggen. Het karton en het stro zal vergaan en de resten kunnen nadien in de bodem worden ingewerkt of afgevoerd.

Wil je meer weten over hoe hardnekkige onkruiden aanpakken?

Hoe de grond voorbereiden voor gras of gazon?

Gazons vragen een luchtige, waterdoorlaatbare en humusrijke bodem om goed uit te groeien. Wil je gazon zaaien of grasmatten leggen, in beide gevallen is het essentieel om eerst de ondergrond van het gazon optimaal voor te bereiden.

Je denkt misschien, moet dat echt? Het vraagt immers meer werk maar toch is het noodzakelijk als je nadien een sterk gazon met weinig grasproblemen wilt hebben. De ondergrond van je gazon is namelijk de voedingsbodem voor je graswortels zolang het gazon bestaat. Door de bodem te voeden en niet de grasplanten, krijg je sterk uitgegroeid gras dat resistent is tegen schimmels.

Je denkt misschien, moet dat echt? Het vraagt immers meer werk maar toch is het noodzakelijk als je nadien een sterk gazon met weinig grasproblemen wilt hebben. De ondergrond van je gazon is namelijk de voedingsbodem voor je graswortels zolang het gazon bestaat. Door de bodem te voeden en niet de grasplanten, krijg je sterk uitgegroeid gras dat resistent is tegen schimmels.

 1. Bekijk eerst je bodemtype
 2. Uiteraard is het een verschil of je gazon wilt aanleggen op zandgrond, leem- of kleigrond. Daar waar zandgrond (zonder een bewerking van onze kant) weinig water en voedingsstoffen kan vasthouden, gaat kleigrond uit zichzelf vruchtbaarder zijn maar niet luchtig en waterdoorlatend. Daar tussen zit de meest ideale bodemstructuur voor gras met name zand-leem of lichte leemgrond.

  Mulchen

  Gazon aanleggen op zandgrond

  Wil je een gazon aanleggen op zandgrond, dan kan je best enkele jaren op voorhand de grond beginnen te verrijken met organisch materiaal door de bodem het heel jaar rond te mulchen. Zo ontstaat er een rijke buffer aan humus in de ondergrond, ideaal om gazon te zaaien. Of je moestuiniert eerst meerdere jaren op het stuk grond dat je wilt omvormen tot gazon met de mulchtechniek.

  Kan of wil je niet zolang wachten, is er een andere optie met name de bodem verzwaren met bentoniet. Met bentoniet voeg je kleimineralen toe aan de bodem waardoor vocht en voeding beter worden vastgehouden. Bentoniet verdwijnt niet meer eenmaal toegediend, het verrijkt blijvend de bodem doordat de zandkorrels gebonden worden aan de kleikorrels.

  Gebruik maximum 20 kg per are en vermeng dit met de bovenste 30 cm van je bodem. Dit kan je eenmalig doen met een frees als het een grote oppervlakte betreft. Anders kan dit ook ondergespit worden. Gezien bentoniet goed moet gemengd worden met de zand, kan je niet anders dan eenmalig deze bodembewerking uitvoeren.

  Spitten of frezen is slecht voor het bodemleven in de bodem en vermijd je dus zoveel als mogelijk. Lees hierover meer in ons bodemverhaal.

  Gazon aanleggen op kleigrond

  Kleigrond is te zwaar om een gazon aan te leggen. Ook hier geldt dezelfde regel als bij zandgrond. Ofwel eerst de ondergrond voorzien van humus door deze jaren te verrijken met organisch materiaal zodat de grond luchtig wordt. Ofwel de bodem kunstmatig verluchten door lavagruis in te werken. Je hebt veel meer lavagruis nodig om kleigrond te verluchten dan bentoniet om zandgrond te verzwaren. Lavagruis koop je best in bigbags en moet ook in de bovenste 30 cm van de bodem worden ingewerkt.

  Verdichte grond en gras(zoden)

  Verdichte grond ontstaat als er met machines over je terrein werd gereden om grondwerken uit te voeren. Hierdoor worden de gronddeeltjes op elkaar geperst waardoor ze nauwelijks nog water en lucht kunnen doorlaten. Op een verdichte grond gras zaaien is om problemen vragen.

  Je hebt minstens twee jaren nodig om de grond min of meer terug in orde te krijgen. Je begint met eenmaal te frezen en zaait dan een groenbemester in die goed en diep wortelt. Wil je later nog een grondbewerking uitvoeren, gebruik dan een woelvork dus niet meer frezen of spitten. Waarom?

  Je moet een actieve bodem creëren met massa’s micro-organismen en goede schimmels. Enkel een actieve bodem kan je verdichte grond terug normaliseren. Als je elk jaar freest of spit, keer je de bodem en dit is nefast voor het bodemleven. Meer lezen over tuinieren zonder spitten?

  Kies voor een groenbemester die diep wortelt en veel bladmassa geeft. Japanse haver is zo’n soort. Bij vorst vriest Japanse haver af, de bladmassa komt dan als organisch materiaal terug op de bodem terecht. Zo verrijk je de bodem met organische stof en bouw je bodemleven op.

  De tijd dat er geen groenbemester staat, kan je mulchen met gras en blad. Als de bodem het hele jaar bedekt blijft (met mulch, met groenbemester) kunnen de gunstige micro-organismen zich maximaal ontwikkelen.

  Na twee jaar kan je kijken of de bodem terug voldoende structuur heeft en luchtig is.

  Wormenaarde
 3. Ondergrond verbeteren
 4. Los van elke bodemstructuur (zand-leem of klei), is het essentieel om de bodem te verrijken met organisch materiaal. Dit is van belang om het bodemleven te activeren en te behouden. Het beste is compost als je die zelf voldoende hebt en/of wormenaarde.

  Turf raden we ten sterkste af vanuit ecologisch standpunt: bij turfwinning wordt de veenbodemlaag afgegraven en daarmee het ecosysteem verwoest. Gangbare compost aankopen is ook een optie maar doe ik zelf niet omdat de gecomposteerde groenafval resten van chemisch bespuitingen kan bevatten.

  Wormenaarde is ideaal als grondverbeteraar. Het heeft een zekere meststofwaarde (N-P-K) en bevat vooral enorm veel sporenelementen, mineralen, goede bacteriën en schimmels. De combinatie van organische stof en gunstige micro-organismen zorgen voor een levende bodem.

  Gebruik 2 tot 3 cm wormenaarde als toplaag om gras in te zaaien. Ingeval van graszoden, meng je 3 l wormenaarde per m2 in de bovenste grondlaag vooraleer de grasmatten te leggen.

  Lavameel
 5. Zuurtegraad meten
 6. Belangrijk is om de PH-waarde van je bodem te kennen. De ideale PH-waarde varieert naargelang het bodemtype (zand- leem-klei) maar is ook afhankelijk van de hoeveelheid organische stof die in de grond aanwezig is.

  De juiste zuurtegraad zorgt ervoor dat het bodemleven (de nuttige micro-organismen) de organische materialen in de bodem op het juiste tempo afbreken en als voedingsstoffen ter beschikking stellen van de graswortels.

  Te zure gronden bevatten weinig bodemleven. Micro-organismen sterven af onder invloed van zuren en zouten (= meststoffen).

  Omgekeerd leidt teveel kalk tot een te snelle afbraak van de organische stof en humuslaag. Strooi dus nooit kalk of lavameel zonder de zuurtegraad van je bodem te kennen. Al jaren blijkt uit bodemonderzoeken dat de privétuinen over bekalkt zijn!

Gazongrassen groeien het beste op lichtzure grond. Streefzone voor:

 • zand: PH 5.1-5.6
 • zandleem en leem: PH 5.7-6.2
 • klei: PH 5.7-6.4

Is de ondergrond te zuur, kies dan voor lavameel in plaats van landbouw- of zeewierkalk. Lavameel heeft vele voordelen ten opzichte van kalk, zowel ecologisch als fysisch voor de bodem zelf. Meer weten over hoe je grond bekalken met lavameel?

Bekalken doe je best op een ander moment dan het inwerken van compost of wormenaarde. Je doet dit bij voorkeur in de wintermaanden.

Onkruidbestrijding

Stappenplan om gras te zaaien

Vanaf de moment dat de ondergrond in orde is (zie hierboven), kan je volgende stappen zetten.

 1. Grond egaliseren
 2. Met de hark maak je de grond zo gelijk als mogelijk. Je kan ook de achterkant van de hark gebruiken (dus niet de kant met de tanden) als er nog meer grond moet verplaatst worden. Zelf vind ik een onkruidverkruimelaar erg handig om de grond gelijk te trekken.

 3. Vooraf onkruiden wieden
 4. Ligt de bodem klaar om gras in te zaaien, is het interessant om nog een tijd te wachten en onkruidenzaden in de toplaag te laten kiemen. Schoffel de onkruiden ondiep weg zonder de bodem te veel te beroeren. Anders komen weer andere onkruidzaden naar de toplaag. Doe dit drie keren met een tussenperiode van 14 dagen. Zo vermijd je dat er veel onkruidzaden kiemen op het moment dat je gras gezaaid hebt.

 5. Zaaien van gras
 6. Gras zaaien doe je best op een vochtige bodem, wacht dus de juiste moment af! De dag dat je zaait, kan het best niet waaien, anders krijg je het zaad niet gelijkmatig verdeeld. Zaai in twee stappen: de ene helft van je graszaad in de lengterichting, de andere helft in de breedterichting van je gazon.

  Tip: om te vermijden dat vogels veel graszaad komen oppikken, kan je een voederhuisje plaatsen waar ze zaad kunnen eten. Zo gaan ze minder graszaad van de grond oppikken. Er bestaat ook gekleurd graszaad om vogelvraat te weren. De kleurstof is natuurlijk en milieuvriendelijk.

  Beregenen
 7. Inharken en walsen
 8. Nadat het gras gezaaid is, kan je het lichtjes inharken en vervolgens met een tuinwals goed aandrukken. Je kan met het walsen ook wachten tot het zaad gekiemd is. Dan druk je het dieper in de grond, wat het gras sterker maakt.

 9. Beregenen
 10. De eerste weken moet het gras regelmatig beregend worden als het onvoldoende regent. Doe dit met een fijne waterstraal zodat de zaadjes ter plaatse blijven liggen. Het duurt 2 à 3 weken vooraleer het zaad gekiemd is. Die periode mag de grond niet uitdrogen. Ingeval van droogte, moet je 3 keer per week beregenen tot het gras gekiemd is.

  In plaats van een gewoon beregeningssysteem kan je ook gebruik maken van een hoge drukspuit die je fijn en van ver laat spuiten over je gazon. Dit is vooral interessant als je een grote oppervlakte moet vochtig houden of een hellend terrein.

Wanneer gras zaaien

De beste periode om gras te zaaien is het voor- en najaar. In het najaar is de bodem meer opgewarmd dan in het voorjaar waardoor het graszaad gemakkelijker kiemt. De bodemtemperatuur moet minimum 10°C zijn om gras te laten kiemen.

Bijzaaien van gras

Bijzaaien, ook doorzaaien genoemd, doe je als er kale plekken zijn in je gazon. Maak de kale plekken onkruidvrij indien er onkruid groeit. Vervolgens doe je een mengeling van wormenaarde en potgrond op de kale plekken. Hierop strooi je graszaad, wat je vervolgens goed aandrukt.

Graszaad of grasmatten

Graszaad is nog altijd veel populairder dan graszoden. Heb je een moeilijk terrein (hetzij zware grond of een schaduwtuin) kies je best voor graszaad omdat er specifieke mengsels bestaan voor deze situaties.

Zowel voor graszaad als graszoden zijn er voor- en nadelen te bedenken. Ik geef er hier een aantal op een rijtje:

Voordelen graszaad = nadelen grasmatten:

 • Je kan kiezen tussen diverse graszaadmengsels: voor iedere tuin is er een passend mengsel. Bij grasmatten is de keuze beperkt tot speel-, sport- en siergazon. Soms ook schaduwgazon.
 • Kies voor zware gronden of specifieke omstandigheden voor een geschikt zaadmengsel. Graszoden slaan dan moeilijk aan.
 • Weide kan je enkel aanleggen met een graszaadmengsel.
 • Graszaad is 10 keer goedkoper dan graszoden.
 • Graszaad is lang houdbaar. Grasmatten zijn maar 24 tot 48 u houdbaar, afhankelijk van de buiten temperatuur. Idealiter worden ze binnen de 8 uren na levering gelegd.
 • Het inzaaien van graszaad is minder arbeidsintensief dan het leggen van graszoden.
 • Graszoden vragen veel meer beregening dan graszaad, ook in de lente of de herfst.
 • Graszoden worden geleverd op pallet en moeten dus verplaatst worden. (15 kg per stuk)
 • Gras herstellen kan beter als je oorspronkelijk een graszaadmengsel gezaaid hebt.
 • Bij graszoden ontstaan achteraf sneller schimmelziektes.
 • Graszaadmengsels kunnen gecombineerd worden met microklaver of andere bloemenmengsels.
 • Graszoden worden opgekweekt en kunnen schadelijke engerlingen of emelten bevatten bij de aankoop.
 • Graszoden worden op een niet-ecologische manier op grote schaal gekweekt.

Voordelen grasmatten

 • Je ziet direct resultaat. Er wordt wel aangeraden om 14 dagen te wachten om het te betreden.
 • Je moet niet meer bij zaaien na 2 weken zoals bij graszaad vaak wel moet gebeuren.
 • Er komt niet direct onkruidgroei, dus minder wiedwerk gedurende de eerste maanden.
 • Men oppert dat grasmatten het heel jaar door kunnen worden gelegd maar idealiter gebeurt het in het voorjaar en najaar. In warme periodes moet men meerdere keren per dag de grasmatten gaan beregenen om uitdroging van de wortels te voorkomen.

Hoe worden grasmatten gekweekt?

Graszoden worden op akkers op grote schaal gekweekt. Dit gebeurt met de nodige grondbewerkingen: ploegen, beluchten, frezen en – zeer belangrijk voor de kweek van gras – egaliseren van de bodem. Voor het zaaien wordt meestal ook een organische bemesting in de toplaag verwerkt. Met een speciale machine wordt vervolgens het graszaad ingezaaid. Vervolgens worden de akkers regelmatig gewalst zodat de wortels goed in de toplaag worden gedrukt en dieper kunnen kiemen.

Als het gras op lengte is gegroeid, wordt het gemaaid. Gemiddeld gebeurt dit 85 keer vooraleer het gesneden wordt. Veel maaien zorgt ervoor dat het gras in de breedte uitgroeit. De grasvelden worden regelmatig beregent en gesproeid tegen onkruiden en ongedierte. Sommige kwekers zeggen het onkruid handmatig te verwijderen.

Na 12 à 18 maanden wordt het gras gesneden met een grote, volautomatische machine. Dit gebeurt in stroken die kunnen variëren in breedte en lengte. Tijdens het snijden worden de graszoden opgerold en machinaal op een pallet geplaatst. Vervolgens kunnen ze in jouw tuin worden aangelegd.

Wat belangrijk is te weten: de graszoden worden niet op een ecologische manier gekweekt. Door het voortdurend gebruik van zware machines, wordt het bodemleven vernietigd op de akkers. Graszodenkwekerijen zijn grote monocultuur farms. De grootste graszodenkwekerij in Nederland telt 200 hectare grond (= 400 voetbalvelden groot). De graswortels worden op zandgrond gekweekt en moeten het hebben van de toegediende meststoffen, ze kunnen van nature geen sterke wortels ontwikkelen. Als dergelijke graszoden bij jou terecht komen op een even arme bodem of zeer zware grond zonder luchtige structuur en bodemleven, ontstaan er grasproblemen en meer specifiek grasschimmels. Meer weten over schimmels in het gazon?

Opgelet: Er zijn graszodenkwekers die netten in de graszoden verwerken. Deze graszoden worden dus niet door de wortels van het gras maar door de netten bij elkaar gehouden. Op die manier kunnen ze de graszoden op minder dan 12 maanden oogsten. Dit geeft niet enkel minder kwaliteit maar mogelijks later ook problemen met het grasmaaien. Netten zijn bovendien milieuonvriendelijk.

Grasmat

Hoe grasmatten leggen?

Ben je van plan om zelf grasmatten te leggen? Hierbij een stappenplan graszoden leggen:

 1. De ondergrond moet – net als bij het zaaien van gras- goed worden voorbereid. De ondergrond is namelijk de basis van een sterk gazon. Lees hiervoor: Hoe de grond voorbereiden voor gras of gazon?
 2. Als de ondergrond in orde is, kan je beginnen met egaliseren. Druk de aarde aan met een tuinwals om te vermijden dat graszoden na het leggen gaan verzakken. Vervolgens egaliseer je de grond met een gewone hark. Hoe vlakker de ondergrond, hoe mooier de grasmat zal liggen. De graszoden liggen best 2 cm lager dan de bestrating.
 3. De ondergrond moet vochtig zijn om grasmatten te kunnen leggen, eventueel moet je dus vooraf beregenen. Begin met het leggen van de graszoden aan een rechte kant. Zo kan je de graszoden beter recht leggen en hebben je minder te versnijden. Gebruik een gekarteld mes om de grasmatten te snijden.
 4. Leg de matten zo goed mogelijk tegen elkaar aan en probeer ze te schranken in half-steens-verband. Werk van achteren naar voor om te vermijden dat je over de gelegde zoden loopt.

 5. Na het leggen moet de grasmat gewalst worden om het contact met de grond te optimaliseren. De kant kan je afwerken met een steker.
 6. De grasmatten moeten onmiddellijk besproeid worden met water. De eerste dagen sproei je best 3 keer per dag. Daarna schakel je over naar twee keer per dag. Geef vooral de zijkanten van het gazon voldoende water want die drogen het snelst uit. Na twee weken blijf je nog dagelijks sproeien.
 7. Na een week kan je voor het eerst het gazon maaien op 4 à 5 cm.

Wanneer grasmatten leggen

Ondanks dat de leveranciers van grasmatten stellen dat je het heel jaar rond grasmatten kan leggen, kan je je wel voorstellen dat je dit beter in het voorjaar of najaar doet. Net als graszaad moet kiemen, gaan de wortels van de grasmatten moeten aanslaan en doorgroeien. Ook hiervoor is een goede bodemtemperatuur (niet te koud of te heet) en voldoende regen nodig. Grasmatten zijn gevoelig aan uitdroging dus beregenen is noodzakelijk als er geen regen valt.

Engerling

Engerlingen in grasmatten? Emelten in grasmatten?

Graszoden worden bijna altijd gekweekt op zandgronden. Hierdoor krijgen ze vaak last van emelten of engerlingen. De keverlarven houden immers van de zanderige grond.

Graszodenkwekers behandelen de grasmatten tegen engerlingen maar toch merken we heel vaak dat klanten van ons signaleren dat ze engerlingen in hun gekochte graszoden vinden.

Dit is een probleem want engerlingen en emelten eten de graswortels af waardoor het gazon afsterft.

Heb je last van engerlingen of emelten? Je kan dit biologisch aanpakken met B-green, aaltjes tegen engerlingen en C-green, aaltjes tegen emelten.

Ken je het duurzame microklavergazon?

Microklaver of gazonklaver is een fijnbladige klaver die niet woekert. Deze klaversoort concurreert niet met het gras zoals klassieke klavers dat wel doen. Er bestaan grasmengsels waarin microklaver gemengd is of je kan zelf microklaver mengen (5 à 10%) in combinatie met raaigrassen.

Microklaver kan samen met het graszaad ingezaaid worden en dit heeft vele voordelen.

 • Klaver houdt meer vocht vast waardoor het gras beter groeit.
 • De stikstof die uit de lucht gehaald wordt door de microklaver wordt als voeding afgegeven aan de graswortels dankzij wortelknobbelbacteriën.
 • Je behoudt in droge periodes ook nog een groene bedekking zonder veel water te geven.
 • Mos en onkruid krijgen minder kans door de klaver.
 • Door de keuze van grassoorten, groeit dit gras trager waardoor het minder vaak moet gemaaid worden.

Wanneer en hoe microklaver zaaien?

De beste periode om te zaaien is vanaf half augustus tot eind oktober. Kies een moment dat ze regen geven. Heb je graszaad gemengd met microklavers, zaai de helft van het zaad overlangs en de andere helft dwars. Zo verdeel je het zaad gelijkmatig over het terrein.

Hark het graszaad 1.5 cm in de grond, hark ook in alle richtingen. Ga niet te diep harken om zo weinig mogelijk onkruidzaden boven te harken. Rollen met een tuinwals doe je best na de kieming.

Microklavers zaaien in bestaande gazons

Ingeval van bestaande gazons, wordt aangeraden om het gazon eerst te verticuteren en de grasmat leeg te harken. Het gras moet kort zijn bij het inzaaien zodat er voldoende licht ter beschikking is voor het kiemen van de klaver.

Microklaver is een fijn bloemenzaad; meng de klaver met wit metselzand om het evenrediger te verdelen over de grasmat. Bemest niet met stikstof ingeval van doorzaai, anders gaat het gras te snel groeien en concurreren met de kiemende klaver. Niet belopen gedurende 2 à 3 weken.

Ingeval van doorzaai: 100 gram microklaver is voldoende voor 60 tot 80 m2 grasmat.

Wat na het gras zaaien?

Op pas gezaaid gras mag niet gelopen worden tot het voldoende sterk is. Dit geldt zowel voor gezaaid gazon, grasmatten als microklavergazon. Op grasmatten zou je nog voorzichtig kunnen lopen maar kinderen of huisdieren mogen er minstens 14 dagen niet op komen.

Maaien na het zaaien

Als je zaad gekiemd is, wacht je tot het gras 10 cm hoog gegroeid is. Dan maai je bij de eerste maaibeurt 3 cm weg. Na een week maai je het tot 5 cm af. Daarna laat je het terug groeien en maai je zoals algemeen wordt toegepast. Alles weten over maaien of mulchen?

Water geven aan gazon

Water geven aan je gazon?

Als je absoluut een groen gazon wilt behouden in de zomermaanden, kan je niet anders dan het gras besproeien. Vanuit ecologisch oogpunt is dit echter niet verantwoord. Elk jaar worden we met onze neus op de feiten gedrukt dat de waterlaag in de grond onvoldoende wordt aangevuld in de winter en we zuinig moeten omspringen met water. Het gazon is dan toch het laatste waar we water aan willen verspillen!?

Als je een nieuw gazon gezaaid hebt, kan je niet anders dan water geven tot de gazonzaden gekiemd zijn. Zaai in het voor- of het najaar, dan is de kans groter dan het regent en je minder moet sproeien. Zorg vooral ook dat de ondergrond voor het zaaien goed is voorbereid zodat de bodem het water goed kan vasthouden. Gemiddeld kiemt het zaad na 2 à 3 weken en duurt het 12 weken vooraleer het gazon dicht gegroeid is.

Hetzelfde geldt bij het aanleggen van grasmatten. Ook deze moeten beregent worden na het leggen zodat ze zo snel mogelijk kunnen wortelen.

Tip: geef altijd diep water dit wil zeggen tot 15 cm diep moet de grond vochtig gemaakt worden. Dit bewerkstellig je door de gazonsproeier langere tijd op dezelfde plaats te laten roteren. Met de spade kan je dit testen.

Wat doen om het gazon niet of weinig te moeten beregenen?

Gebruik Oenosan. Dit product bestaat uit gemicroniseerde calsietgesteentes (kalkmeststof dus) waardoor het gemakkelijk oplost in water. Dankzij Oenosan versterk je de celstructuur van de grassprieten waardoor ze stress- en ziektebestendig worden. Door Oenosan om de drie weken over je gazon te vernevelen of te gieten, kan je gazon zonder extra water de hittegolven doorstaan. Je begint best na de eerste maaibeurt. Om de drie weken de behandeling herhalen is essentieel om het gewenste resultaat te bereiken.

Tip: geef geen kalkmeststof als je Oenosan gebruikt. Oenosan verhoogt licht de PH van je bodem. De meeste gazon zijn trouwens over bekalkt!

Nieuw ingezaaid gazon bemesten?

Alle firma’s die meststoffen verkopen, raden aan om het jong gazon vanaf het kiemen al te bemesten. Stikstof om het gras te laten groeien en fosfor om de wortels te laten uitstoelen. Dit is echter absoluut niet nodig en zelfs nadelig voor het gras!!!

Fosfor die je toedient, wordt minimaal gedurende de eerste dagen opgenomen door de plant en daarna blijft de meststof achter in de bodem en spoelt het uit. Als je een actieve bodem hebt met veel gunstige micro-organismen gaan deze kleine beestjes het werk doen. De fosfor die al opgeslagen ligt in de bodem (uit bodemonderzoeken blijkt dat de bodem overmatig fosfor bevat) worden door de micro-organismen vrij gemaakt en als voeding aangeboden aan de graswortels. Dus stop aub met fosfor te strooien maar activeer het bodemleven!

Stikstof toedienen op jong gras is slecht. Door de stikstof gaat de kiem vooral energie steken in bladmassa terwijl het jonge gras juist meer wortels moet ontwikkelen. Bovendien gaat toegediende stikstof in het najaar niet meer opgenomen worden door de graswortels en creëer je daardoor kansen op schimmels. Meer weten over grasschimmels?

Gazon later bemesten?

Net zoals bij de aanleg, raden we aan om het gazon niet met gekochte meststoffen te bestrooien maar het jaarlijks van voldoende organische stof te voorzien zodat je het bodemleven in de ondergrond optimaal stimuleert. Dit kan je op twee manieren doen:

 • Door jaarlijks 2 cm compost of wormenaarde over je gazon uit te strooien in het voorjaar. Met wormenaarde geef je meteen een boost aan het bodemleven en is verkrijgbaar in bigbags.
 • Door te mulchmaaien gedurende het maaiseizoen. Wil je meer weten over maaien en mulchen?

Wat kan je extra geven als bemesting?

 • Als de grond te zuur is na het meten van de PH-waarde, kan je lavameel strooien. Dit is voeding voor je bodem (mineralen en sporenelementen), ontzuurt de ondergrond en stimuleert het bodemleven.
 • Als je je grassprieten extra wil verstevigen tegen de hitte, kan je vanaf het voorjaar Oenosan over het gazon aangieten. Dit versterkt de grassprieten van binnenuit en maakt ze resistenter tegen hitte waardoor je in de zomer weinig of zelfs niet moet bewateren. Let op: Oenosan werkt ook PH verhogend. Het geeft enkel het gewenste resultaat als je dit om de 2 à 3 weken herhaalt vanaf maart tot half oktober.

Verbrand

Verbrand gazon en overbemest gazon

Bij een ernstige overbemesting gaat je gazon eerst gele en daarna bruine plekken vertonen met afsterving tot gevolg. We spreken in dit kader van brandwonden maar eigenlijk is het gewoon de hoge concentratie aan mestzouten die ervoor zorgen dat de graswortels in de problemen komen.

Uit statistieken van bodemonderzoeken blijkt dat de particulier zijn tuin en gras overmatig bekalkt en bemest.

Een verkeerde zuurtegraad leidt tot een minder goede opname van voedingsstoffen en een snellere afbraak van de humus in de grond. Je hebt er dus alle belang bij om je zuurtegraad te testen.

Teveel mesten spoelen niet alleen uit maar veroorzaken ook schimmelziektes of gebreksziektes. Fosfor is er al jaar en dag teveel in de ondergrond aanwezig. Het probleem is dat de fosfor niet beschikbaar komt voor de plantenwortels omdat er weinig bodemleven in de ondergrond aanwezig is.

Teveel kalium veroorzaakt calciumgebrek net zoals teveel magnesium.

Teveel stikstof maakt je gazon broos, overgevoelig aan vorstschade en veroorzaakt verzuring van de bodem. Een zure bodem kan mineralen zoals calcium en magnesium minder goed vasthouden. Teveel stikstof leidt tot een snellere groei van het gras maar een zwakker gras. Teveel stikstof in het gras kan bovendien leiden tot sneeuwschimmel.

Alles weten over bodemstructuur, zuurtegraad en meststoffen?

Kies voor een radicale omslag. Laat de meststoffen achterwege en kies voor wormenmest om de bodem te verrijken met organische stof en massa’s micro-organismen, mineralen en sporenelementen. Kies voor lavameel in plaats van kalk als je grond toch te zuur zou zijn. Lees hier waarom?